Logo B-Trad

Algemene voorwaarden

Bruce Corre

1. Toepassing en afwijking

Behoudens andersluidende bepaling, schriftelijk aanvaard door B-Trad, worden de relaties met de klanten van B-Trad beheerst door deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst te sluiten met B-Trad, worden klanten geacht afstand te hebben gedaan van de toepassing van eventuele andere, tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden die in hun documenten zijn opgenomen.

2. Offertes en bestellingen

 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de offertes van B-Trad slechts indicatief. Bestellingen moeten altijd schriftelijk worden gedaan. Er worden geen bezwaren aanvaard in verband met mondeling geplaatste orders zonder voorafgaande bevestiging. 

Elke annulering van de bestelling door de klant nadat het werk officieel schriftelijk is aanvaard en nog niet is begonnen, geeft B-Trad recht op een vergoeding gelijk aan 10 % van het bedrag exclusief btw (met een minimum van 50 euro) dat zou zijn gefactureerd mocht het werk volledig zijn uitgevoerd. De lopende werkzaamheden voor de klant worden hierdoor onderbroken totdat alle verschuldigde bedragen zijn betaald. 

Elke annulering van de bestelling door de klant nadat het werk officieel schriftelijk is aanvaard en gestart, geeft B-Trad recht op de minimale inning van het reeds vertaalde deel en op een vergoeding die gelijk is aan 10 % van het bedrag exclusief btw (met een minimum van 50 euro) dat zou zijn gefactureerd mocht het werk volledig zijn uitgevoerd. De lopende werkzaamheden voor de klant worden hierdoor onderbroken totdat alle verschuldigde bedragen zijn betaald. 

De uitvoering van nieuwe bestellingen kan worden opgeschort of zelfs geweigerd als eerdere facturen te laat zijn betaald of onbetaald zijn gebleven. 

Gevallen van overmacht of door beschikkingen van hoger hand, stellen B-Trad vrij van elke aansprakelijkheid en stellen B-Trad in staat de overeenkomst te verlengen of geheel of gedeeltelijk teniet te doen zonder enige verplichting tot schadevergoeding. De klant heeft dus niet het recht enige schadevergoeding te eisen en blijft de betaling verschuldigd voor de verrichte werkzaamheden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verwerft B-Trad het auteursrecht voor al zijn taalkundige, grafische of andere creaties die met welke techniek dan ook werden gerealiseerd.

3. Aanvaarding van de werkzaamheden

Elke klacht over de kwaliteit van de prestaties moet binnen de 8 dagen na ontvangst van de prestaties per aangetekende brief worden verstuurd en deze aangetekende brief wordt op zijn beurt geacht binnen de drie dagen na verzending te zijn ontvangen. In geval van betwisting zal het dossier worden voorgelegd aan een derde-vertaler wiens moedertaal overeenkomt met de vertaling die het voorwerp van het geschil uitmaakt en de daaraan verbonden kosten zullen ten laste zijn van de klant als wordt vastgesteld dat de klant ongelijk heeft.

De klant is ook verplicht vertalingen die bestemd zijn voor druk, te controleren voordat ze worden gedrukt.

In geval van een bewezen professionele nalatigheid is de aansprakelijkheid van B-Trad beperkt tot de intrekking van de desbetreffende factuur.

4. Betaling

Tenzij schriftelijk anders bepaald door B-Trad, is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen na de maand die volgt op de factuurdatum. Betalingen gebeuren door middel van een bankoverschrijving in euro’s (met vermelding van het factuurnummer in de mededeling). Geen enkel bezwaar met betrekking tot deze factuur wordt in aanmerking genomen als het niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief wordt ingediend. Elke betalingsachterstand geeft automatisch en zonder kennisgeving aanleiding tot het aanrekenen van een verwijlintrest van 10 % op jaarbasis. Bovendien zal de koper bij gebrek aan betaling binnen de acht dagen na een aangetekende ingebrekestelling een bijkomende schadevergoeding moeten betalen van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 65, in toepassing van de artikelen 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, wegens administratiekosten, inflatie en de betaling van eventuele gerechtskosten.

Voor elke bestelling van meer dan € 2.500 exclusief btw kan een voorschot worden gevraagd op het moment van de bestelling.

5. Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens blijven vertrouwelijk, worden niet verhuurd of verkocht aan derden en worden alleen gebruikt om u onze diensten volledig te laten benutten.

De verwerkingsverantwoordelijke is Bruce CORRE. Hij kan worden toegevoegd aan de contactgegevens op de website www.btrad.net of op de facturen uitgegeven door B-Trad. De verwerking van persoonsgegevens berust op wettelijke grondslagen en doeleinden zoals de uitvoering van het contract en de precontractuele voorwaarden, de naleving van de wettelijke verplichtingen en de uitoefening van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. De volledige transparantieverklaring is op verzoek verkrijgbaar.

6. Geschillen en bevoegde rechtbanken

 Geen enkele vordering rechtvaardigt de gehele of gedeeltelijke inhouding van de betaling. Van B-Trad kan geen enkele vergoeding worden afgedwongen.

De opdracht van B-Trad beperkt zich tot de vertaling van de documenten en heeft geenszins betrekking op de inhoud ervan. B-Trad is niet aansprakelijk als de brontekst het onmogelijk maakt deze fatsoenlijk te vertalen.

De contracten en overeenkomsten worden gesloten overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht. Bij een betwisting zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.

Thank you for your business. Bruce CORRE