Vertrouwelijkheidsbeleid

Privacy

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).
De verwerkingsverantwoordelijke is Bruce CORRE. Hij is bereikbaar per post (Ancienne Chaussée de Ciney, 38 – 5300 Andenne, België), per e-mail (info@btrad.net) of per telefoon (+32/(0)474/95.05.02).
De verwerking van persoonsgegevens berust op wettelijke grondslagen en doeleinden zoals de uitvoering van het contract en de precontractuele voorwaarden, de naleving van de wettelijke verplichtingen en de uitoefening van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
De volledige gegevensbeschermingsverklaring is op verzoek verkrijgbaar.

AVG

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De begrippen die in hoofdletters worden weergegeven in dit Privacybeleid hebben de volgende betekenis.

 1. Privacybeleid: het huidige Privacybeleid van B-Trad, met hoofdkantoor te Ancienne Chaussée de Ciney 38, 5300 Andenne (België), geregistreerd bij de KBO onder nummer BE0849.869.359.
 2. Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee de Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: De heer CORRE Bruce
 4. Betrokkene: ofwel de natuurlijke persoon die een of meer van zijn Persoonsgegevens verstrekt aan B-Trad, ofwel de natuurlijke persoon die door B-Trad wordt geïdentificeerd in het kader van zijn activiteiten.
 5. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst bij B-Trad, met het doel te werken bij B-Trad.
 6. Verwerkingsbeheerder/Verwerker: bedrijven en/of personen die door B-Trad worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken.
 7. GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit: het nationale controleorgaan voor de naleving van de Belgische wetgeving inzake het gebruik van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enige wijze door de Betrokkene aan B-Trad worden verstrekt of waarover B-Trad beschikt in het kader van zijn activiteiten.
 • B-Trad hecht het grootste belang aan het respect van de privacy van de Betrokkene en zijn Persoonsgegevens. B-Trad zal de Persoonsgegevens die door de Betrokkene worden verstrekt, alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven en zal zich houden aan de geldende regels en wetten op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (beschikbaar op de website https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

ARTIKEL 3 – COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

B-Trad beschikt over Persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten, wanneer de Betrokkene zijn Persoonsgegevens aan B-Trad of aan een van zijn partners verstrekt voor het uitoefenen van zijn activiteiten, of wanneer het zijn wettelijke of contractuele taken uitoefent.

De gegevens die mogelijk door B-Trad worden verwerkt zijn: titel, burgerlijke staat, naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, postadres, e-mailadres, inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, rijksregisternummer.

ARTIKEL 4 – GEBRUIKSDOELEINDEN

 • De Gegevensverwerking is gebaseerd op:
  1. De toestemming van de Betrokkene voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. De uitvoering van een contract waarbij de Betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele bepalingen op verzoek van de Betrokkene;
  3. De naleving van een wettelijke verplichting waaraan B-Trad is onderworpen (boekhoudkundige, sociale, fiscale verplichtingen enz.);
 • De Persoonsgegevens die de Betrokkene verstrekt en waarover B-Trad beschikt, zullen worden verwerkt met als doel:
  1. Contact opnemen met de Betrokkene in het kader van zijn activiteiten, hetzij direct, hetzij via een Verwerker;
  2. Uitvoering en beheer van het contract tussen de Betrokkene en B-Trad of precontractuele bepalingen;
  3. Beheer van zijn boekhouding (verzenden, ontvangen en invoeren van facturen);
  4. Beheer van de menselijke middelen van zijn onderneming;
  5. Beheer van de sollicitatie van de Betrokkene die graag een arbeidsovereenkomst met B-Trad wil afsluiten of die onafhankelijk diensten voor B-Trad wil leveren;
  6. Beantwoorden van verzoeken van de Betrokkene met betrekking tot de uitoefening van de rechten die hem door de AVG worden verleend;
  7. De Betrokkene informeren over zaken die volgens B-Trad belangrijk zijn voor de Betrokkene;
  8. Deze meedelen aan Verwerkingsbeheerders die door B-Trad worden verzocht bepaalde taken uit te voeren;
  9. Periodiek informatie sturen naar de Betrokkene;
  10. Deze gegevens overdragen aan derden, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 5 van deze verklaring;
  11. Ze meedelen aan partners van B-Trad, met inbegrip van de integratie van de gegevens van de Betrokkene in de databank van de geassocieerde ondernemingen;
  12. Regelmatig contact opnemen met de Betrokkene.

ARTIKEL 5 – COMMUNICATIE VAN GEGEVENS AAN DERDEN / OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

B-Trad zal geen Persoonsgegevens van de Betrokkene communiceren aan derden, tenzij en voor zover:

 1. Dit als zodanig wordt vermeld in het Privacybeleid;
 2.  B-Trad hiertoe bevoegd en/of verplicht is volgens de wet en/of andere regelgeving, of hiertoe wordt verzocht door een openbare instelling of enige andere regelgevende autoriteit (FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RSZ, Advocaten, gerechtsdeurwaarders, Openbaar Ministerie, onderzoeksrechter, griffie, Rechtbanken en Hoven, politiediensten, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Cel voor Financiële Informatieverwerking, enz.);
 3. B-Trad dit essentieel acht om haar rechten en/of assets te beschermen, of om een misdrijf te voorkomen en/of de veiligheid van de staat of de veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te waarborgen;
 4. Dit gebeurt om de volledigheid en de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren.

 

 • In geval van communicatie van de gegevens van de Betrokkene, al dan niet via B-Trad, aan derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking of aan een Verwerker, zullen deze laatsten slechts toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Betrokkene als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die aan of door  B-Trad worden toevertrouwd. B-Trad zal de door haar ingeschakelde Verwerkingsbeheerder verbieden de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden te communiceren of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen. B-Trad zal ook de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alle verstrekte Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Alle Verwerkingsbeheerders zullen gebonden zijn door een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • In het kader van een grensoverschrijdend geschil kan B-Trad ertoe gebracht worden Persoonsgegevens te communiceren aan buitenlandse verwerkingsverantwoordelijken of buitenlandse instanties, maar steeds met inachtneming van het recht van de Europese Unie en de internationale verdragen waaraan België partij is, eventueel met de nodige garanties.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

B-Trad zal de gevoelige Persoonsgegevens van de Betrokkene slechts verwerken voor zover de Betrokkene hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven of voor zover deze verwerking in overeenstemming is met de wet en/of de geldende regelgeving.

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DERDEN

 • B-Trad zal alles in het werk stellen om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te beschermen tegen ongepaste verwerking en/of Alle Werknemers van B-Trad zullen gebonden zijn door een geheimhoudingsclausule in hun arbeidsovereenkomst, in bijlage of in het arbeidsreglement van B-Trad. De naam van deze ontvangers kan op eenvoudig verzoek per e-mail naar het adres info@btrad.net of per post (Ancienne Chaussée de Ciney 38, 5300 Andenne (België)) worden bekomen, maar B-Trad behoudt zich het recht voor dit verzoek te weigeren om redenen van vertrouwelijkheid.
 • De door B-Trad verwerkte Gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het einde van de relatie met de Betrokkene.

Als gegevens worden verwerkt in het kader van een activiteit of werving en er vervolgens geen overeenkomst wordt gesloten tussen de Betrokkene en B-Trad, zullen de gegevens van de Betrokkene onmiddellijk worden verwijderd.

 • Ondanks de door B-Trad getroffen veiligheidsmaatregelen kan het gebeuren dat derden deze maatregelen toch weten te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van de Betrokkene voor ongepaste doeleinden gebruiken. B-Trad kan op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 • B-Trad zal op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Persoonsgegevens door een (of meerdere) derde(n) aan wie deze gegevens zouden zijn overgedragen in overeenstemming met dit Privacybeleid of met de toestemming van de Betrokkene. B-Trad kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de naleving van de geldende wet- en/of regelgeving door deze derde(n).

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van B-Trad voor indirecte schade wordt in alle gevallen uitgesloten.
 • Elke mogelijke aansprakelijkheid voor directe schade zal beperkt zijn tot een maximaal bedrag van 3.000,00 EUR per gebeurtenis en 3.000,00 EUR maximaal per kalenderjaar.
 • De aansprakelijkheid van B-Trad zal in geen geval hoger zijn dan de bedragen die door haar verzekering in dergelijke gevallen worden uitbetaald.

ARTIKEL 9 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 • De Betrokkene kan op elk moment aan B-Trad vragen de gegevens te tonen die B-Trad over hem/haar verwerkt, per e-mail naar het adres info@btrad.net of per post (Ancienne Chaussée de Ciney 38, 5300 Andenne  (België)).
 • De Betrokkene kan ook steeds aan B-Trad vragen, via de hiervoor voorziene procedure, zijn gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

In geval van weigering van B-Trad het verzoek tot correctie of aanvulling in te willigen, heeft de Betrokkene het recht een verklaring af te geven waarin staat dat de gegevens onvolledig zijn en waarin de aanvullende elementen worden vermeld die in aanmerking moeten worden genomen. B-Trad zal een dergelijke verklaring toevoegen aan haar database.

 • De Betrokkene heeft ook het recht, onder de voorwaarden zoals voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  1. de toestemming voor de verwerking van de Gegevens in te trekken, voor zover de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Betrokkene;
  2. op beperking van de verwerking;
  3. op gegevensoverdraagbaarheid;
  4.  om bezwaar te maken tegen een verwerking die noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang, de legitieme belangen van B-Trad of een verwerking met het oog op prospectie;
  5. om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen heeft of op een vergelijkbare wijze aanzienlijk op hem/haar  inwerkt.
 • B-Trad zal op elk verzoek reageren binnen een termijn van een tot drie maanden na ontvangst van het verzoek, afhankelijk van de complexiteit ervan. Er zal geen betaling van de Betrokkene worden gevraagd. Echter, als de verzoeken van de Betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan B-Trad:
  1. Het betalen van redelijke kosten eisen, rekening houdend met de administratieve kosten die gemaakt zijn om de informatie te verstrekken, de communicatie uit te voeren of de gevraagde maatregelen te treffen;
  2. Weigeren op deze verzoeken in te gaan.

ARTIKEL 10 – VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

 • Als de Betrokkene vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over dit Privacybeleid en de wijze waarop B-Trad zijn/haar gegevens verwerkt, kan de Betrokkene dit per e-mail aan B-Trad meedelen op het volgende adres info@btrad.net of per post gericht aan Ancienne Chaussée de Ciney 38, 5300 Andenne (België). De Betrokkene kan dit ook melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274.48.00, Fax: 02/274.48.35 en e-mail: contact@apd-gba.be.
 • B-Trad behoudt zich het recht voor het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke wijziging in het Privacybeleid zal per e-mail worden verzonden naar elke Betrokkene die eerder de voorgaande versie heeft ontvangen.
 • In geval van annulering, geheel of gedeeltelijk, van een bepaling van dit Privacybeleid, zal deze bepaling niet meer van toepassing zijn en zal B-Trad de betreffende bepaling vervangen door een bepaling met een identieke reikwijdte die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vatbaar voor annulering of in strijd is met de wet.
  De overige bepalingen van het Privacybeleid blijven volledig van kracht.
 • Enkel de Franse versie van deze AVG heeft contractuele waarde.